Submenu

Veiligheid

ONTWIKKELINGSBEELD 2040

Het veiliger maken van de Heemskerkse leefomgeving is één van de opgaven in de omgevingsvisie. De visie hanteert daarbij het volgende leidende uitgangspunt:

  • Heemskerk streeft naar een veilige leefomgeving voor al haar inwoners, ondernemers en bezoekers.Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving worden getoetst op verschillende vormen van veiligheid. Verkeersveiligheid, sociale veiligheid en externe veiligheid zijn daar voorbeelden van. Om hier zo goed mogelijk een integrale invulling aan te geven bevat de omgevingsvisie een aantal pijlers waarin het thema veiligheid terugkomt:

Pijler: Gezond Heemskerk

Op weg naar een schoon Heemskerk

We streven naar een schone bodem, schone lucht en schoon (grond)water en we proberen externe veiligheidsrisico’s en geluid- en lichthinder tot een minimum te beperken. Ons straatbeeld houden we schoon en de toenemende ruimteclaims in onze bodem willen we goed afstemmen op elkaar, op onze eigen ruimteclaims en op de gezondheid en veiligheid van het bovengrondse gebruik.

Pijler: Mobiel Heemskerk

Verkeersveilige leefomgeving

We willen permanent blijven werken aan een verkeersveilige leefomgeving. Onze straten zijn duurzaam veilig ingericht. We maken ze toegankelijk voor senioren en mensen met een beperking en geven de voetganger overal een eigen plek. We willen verkeersonveilige locaties permanent monitoren zodat we de veiligheid daar waar nodig en mogelijk kunnen verbeteren. 

ONTWIKKELINGSBEELD PER DEELGEBIED

Woongebied

Voorzieningen

Efficiënt ruimtegebruik op geschikte locaties is het uitgangspunt bij maatschappelijke voorzieningen en accommodaties. Sportaccommodaties willen we in dat kader concentreren op goed bereikbare, veilige locaties.

Mobiliteit

In het woongebied willen we op meerdere manieren bijdragen aan schoner vervoer en een verkeersveilige leefomgeving. We zetten in op doorfietsroutes naar de omliggende stations. We zorgen ervoor dat onze kinderen veilig naar school kunnen door rondom de scholen aandacht te besteden aan de fietser, de voetganger en het verkeersgedrag.

Centrum

Verblijfskwaliteit en veiligheid

In het centrum staat verbetering van de verblijfskwaliteit voorop. Zo vergroten we de levendigheid, de veiligheid en de koopkrachtbinding. We willen dit stap voor stap bereiken door plaatselijke herinrichting. Bij voorkeur koppelen we die herinrichting aan de vernieuwing van de bebouwing. We streven daarbij naar een veilige en groenere openbare ruimte. Hierin staat de voetganger centraal en is er ruimte voor ontmoeting. Zowel de openbare ruimte als de voorzieningen zijn goed toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Daarnaast zetten we in op een veilige leefomgeving gericht op verblijfskwaliteit door doorgaand verkeer door het centrum zoveel mogelijk te voorkomen.

Bedrijventerreinen

Schoner vervoer

Ten slotte zien we op de bedrijventerreinen ook goede mogelijkheden voor schonere manieren van vervoer. We zetten daarom in op betere en veiligere fietsverbindingen naar onze bedrijventerreinen. Voor De Trompet streven we naar een verbetering van de ontsluiting per openbaar vervoer. Daarnaast is het plaatsen van laadpalen en parkeervoorzieningen voor deelauto´s kansrijk.

Buitengebied

Klimaat en milieu

In het buitengebied leggen de zoetwatervoorraad, bronnen voor geothermie en warmteleidingen grote claims op de bodem. We willen deze claims onderling goed afstemmen en daarbij de veiligheid, gezondheid en het gewenste bovengrondse gebruik waarborgen. Het Eye Filminstituut in het Bunkercomplex Achterweg vormt een risico op het gebied van externe veiligheid. Risicoreducerende maatregelen en adviezen van de brandweer zijn daarom als voorschriften aan de vergunning verbonden. De overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico is relatief klein en acceptabel. Eventuele mogelijkheden tot verlaging hiervan stimuleren we indien deze haalbaar blijken.

HOE MAKEN WE DE VISIE WAAR? WERKEN MET DE OMGEVINGSVISIE

We vertalen de omgevingsvisie in het instrument programma’s door verschillende onderwerpen en opgaven uit de omgevingsvisie verder uit te werken. Dit kan onder andere het volgende programma zijn:

Streven naar een veilige leefomgeving.

Ook een veilige gemeente is een van de leidende principes in de omgevingsvisie. Alle ontwikkelingen moeten leiden tot een verbetering van de veiligheid, of het nu gaat om verkeersveiligheid, sociale veiligheid of externe veiligheid. De wijze waarop hier invulling aan geven wordt uitgewerkt in het programma.

Cookie-instellingen