Submenu

Sociaal-maatschappelijk

ONTWIKKELINGSBEELD 2040

Op sociaal-maatschappelijk gebied spelen meerdere opgaven, waaronder vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen. De omgevingsvisie bevat meerdere pijlers waarin het sociaal-maatschappelijke thema terugkomt.

Pijler: Aantrekkelijk Heemskerk

Om onze jongeren en gezinnen aan het dorp te binden en onze ouderen op een goede manier te huisvesten streven we naar toekomstbestendige voorzieningen zoals op het gebied van onderwijs, sport, gezondheid, cultuur en welzijn. Ondanks de druk vanuit de markt om commerciële voorzieningen te realiseren, maken we ons hier als gemeente hard voor. We willen daarbij ook ruimte bieden aan grotere regionale maatschappelijke voorzieningen en dit in regionaal verband afstemmen. We zetten daarnaast in op wonen met zorg en op het zoveel mogelijk zelfstandig wonen van personen met een zorgbehoefte. Wonen in de buurt van voorzieningen en ruimte bieden voor mantelzorg is daarbij ons uitgangspunt.

Pijler: Gezond Heemskerk

We willen in 2040 een sociale en vitale gemeente zijn. Een gemeente met een gezonde fysieke en sociale leefomgeving én met aandacht voor de gezondheid van onze inwoners. Dit in de brede zin van het begrip positieve gezondheid, waarbij zowel lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren meetellen. Dit willen we waarmaken met:

Een gezonde leefomgeving

De inrichting van onze fysieke leefomgeving is ondersteunend aan het welzijn van onze inwoners. We willen de inrichting van de leefomgeving daarom afstemmen op vier beoogde maatschappelijke effecten: ‘meedoen’, ‘omzien naar elkaar’, ‘zo thuis mogelijk wonen’ en ‘gezond en weerbaar’.

ONTWIKKELINGSBEELD PER DEELGEBIED

Woongebied

Buurtwinkelcentra, bedrijvigheid en dynamiek in het woongebied

De kansrijke buurtwinkelcentra in het woongebied, Citadel en Europaplein, willen we behouden. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de sociale cohesie en de levendigheid in de wijk. Voor het Europaplein willen we daarbij een kwaliteitsslag maken.  De buurtwinkelcentra Bachplein en Helmlaan zijn niet kansrijk. Hier willen we een deel van de noodzakelijke detailhandelskrimp plaats laten vinden. Tegelijkertijd willen we deze centra behouden als belangrijk ontmoetingspunt voor de buurt. We zetten daarom in op verkleuring naar andere voorzieningen in de plint. Economische voorzieningen die bijdragen aan de versterking van de diversiteit van de werkgelegenheid, maar ook sociaal-maatschappelijke voorzieningen komen hiervoor in aanmerking. Ook de ontwikkelgebieden en zoekgebieden voor herstructurering zijn geschikt voor dit soort functies en voorzieningen, bijvoorbeeld in de plint van de woongebouwen. Hiermee geven we invulling aan het versterken van de economische waarde en de levendigheid van het woongebied.

Voorzieningen

Het woongebied herbergt een goed aanbod aan voorzieningen op bijvoorbeeld het gebied van sport, gezondheid en onderwijs. Dit aanbod willen we toekomstbestendig houden. De voorzieningen en accommodaties spelen namelijk een wezenlijke rol bij een positieve gezondheid van onze inwoners. Efficiënt ruimtegebruik op geschikte locaties is hierbij het uitgangspunt. Sportaccommodaties willen we in dat kader concentreren op goed bereikbare, veilige locaties. We streven daarbij naar multifunctioneel gebruik door de verenigingen en richten ons met name op de jeugd, aangepast sporten en ouderen. We willen in het woongebied ook ruimte blijven bieden aan grotere, regionale maatschappelijke voorzieningen.

Centrum

Vernieuwing bebouwing

We willen ons centrum actief vernieuwen. We streven naar nieuwe, betaalbare appartementen voor ouderen en jongeren boven de winkels en voorzieningen. Deze inwoners hebben het meeste baat bij het wonen nabij voorzieningen. De ondernemers profiteren op hun beurt van de nabijheid van deze inwoners.

Winkels en voorzieningen

We willen de vrijkomende winkelruimte in de plint aan de uitlopers van het centrum benutten voor een levendige mix aan functies. Sociaal-maatschappelijke voorzieningen en culturele voorzieningen vinden we passend. Het culturele erfgoed in het centrum willen we behouden en koppelen aan een functie op het gebied van cultuur, sociaal-maatschappelijke voorzieningen of een andere publieke functie.

Bedrijventerreinen

Op termijn willen we ervoor zorgen dat er op de bedrijventerreinen ook daadwerkelijk bedrijven zijn gevestigd die echt op een bedrijventerrein horen. Een zekere menging met maatschappelijke voorzieningen en ondergeschikte detailhandel bij een bedrijf blijft daarbij mogelijk.

Buitengebied

Activiteiten in het buitengebied

In ons buitengebied willen we ruimte bieden voor kleinschalige maatschappelijke dagbesteding, zoals werken bij de tuinder of zorgboerderijen.

HOE MAKEN WE DE VISIE WAAR? WERKEN MET DE OMGEVINGSVISIE

We vertalen de omgevingsvisie in het instrument programma’s door verschillende onderwerpen en opgaven uit de omgevingsvisie verder uit te werken. Dit kunnen onder andere de volgende programma’s zijn:

Streven naar een gezonde leefomgeving.

Gezondheid is een leidend principe in de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Heemskerk. Iedere ontwikkeling moet een bijdrage leveren aan een gezonder Heemskerk. De wijze waarop we hier invulling aan geven moet worden uitgewerkt in het programma. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen en aandacht voor de sociale cohesie en gemeenschapszin om geluk te stimuleren. Sociaal-maatschappelijke vraagstukken spelen hierbij een grote rol. Daarvoor sluiten we aan bij bestaande programma’s van het sociaal domein.

Ontwikkeling centrum

Het centrum functioneert goed en is een karakteristiek centrum waar vooral wordt ingezet de verblijfskwaliteit te verhogen met een regionale uitstraling. Om daar invulling aan te geven moeten we in het programma keuzes maken over onder andere hoe om te gaan met de mobiliteit, de bereikbaarheid en de invulling van de uitlopers met andere functies dan winkels. Uitgangspunt daarbij is dat alle ontwikkelingen moeten leiden tot de invulling van de ambities uit deze omgevingsvisie met borging van de benoemde kwaliteiten.

Cookie-instellingen