Submenu

Sport, spel & beweging

ONTWIKKELINGSBEELD 2040

De omgevingsvisie bevat meerdere pijlers waarin het thema sport, spel & beweging terugkomt.

Pijler: Aantrekkelijk Heemskerk

Om onze jongeren en gezinnen aan het dorp te binden en onze ouderen op een goede manier te huisvesten streven we naar toekomstbestendige voorzieningen zoals op het gebied van onderwijs, sport, gezondheid, cultuur en welzijn. Ondanks de druk vanuit de markt om commerciële voorzieningen te realiseren, maken we ons hier als gemeente hard voor.

Pijler: Gezond Heemskerk

We willen in 2040 een sociale en vitale gemeente zijn. Een gemeente met een gezonde fysieke en sociale leefomgeving én met aandacht voor de gezondheid van onze inwoners. Dit in de brede zin van het begrip positieve gezondheid, waarbij zowel lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren meetellen.

Pijler: Mobiel Heemskerk

Schoon en actief vervoer

We willen als gemeente voorop lopen op het gebied van schoon en actief vervoer. Dit doen we door het gebruik van schone voertuigen, fiets, de benenwagen en openbaar vervoer verder te stimuleren en hierin regionale samenwerking te blijven zoeken. Naast de al geplande doorfietsroutes willen we ook andere fietsverbindingen op de kaart zetten, met name in de richting Zaanstad en tussen station, centrum en duingebied. We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer vooral door volop in te zetten op een goede bereikbaarheid van omliggende stations Beverwijk, Uitgeest en Castricum per fiets en per openbaar vervoer.

ONTWIKKELINGSBEELD PER DEELGEBIED

Woongebied

Ontwikkelgebieden

We streven naar een integrale ontwikkeling van het gebied Assumburg - Oud Haerlem - Tolhek waarin op evenwichtige wijze plaats is voor woningbouw en sportvoorzieningen. Hierbij  houden we rekening met allerlei randvoorwaarden op het gebied van archeologie, cultuurhistorie, landschap en natuur.

Voorzieningen

Het woongebied herbergt een goed aanbod aan voorzieningen op bijvoorbeeld het gebied van sport, gezondheid en onderwijs. Dit aanbod willen we toekomstbestendig houden. De voorzieningen en accommodaties spelen namelijk een wezenlijke rol bij een positieve gezondheid van onze inwoners. Efficiënt ruimtegebruik op geschikte locaties is hierbij het uitgangspunt. Sportaccommodaties willen we in dat kader concentreren op goed bereikbare, veilige locaties. We streven daarbij naar multifunctioneel gebruik door de verenigingen en richten ons met name op de jeugd, aangepast sporten en ouderen. We willen in het woongebied ook ruimte blijven bieden aan grotere, regionale maatschappelijke voorzieningen.

Een gezonde leefomgeving

In het woongebied streven we naar behoud en versterking van de hoofdgroenstructuur en het bovenwijkse groen, inclusief de hierin aanwezige waterstructuren. We streven ernaar dat deze openbare ruimte uitnodigt tot sporten, bewegen en ontmoeten. Een openbare ruimte die toegankelijk is voor iedereen, jong en oud, met of zonder beperking. Ook voor de kleinschaligere ruimten zoals speelplekken en pleintjes zetten we in op ontmoeting, natuurlijk spelen en vergroening.

HOE MAKEN WE DE VISIE WAAR? WERKEN MET DE OMGEVINGSVISIE

We vertalen de omgevingsvisie in het instrument programma’s door verschillende onderwerpen en opgaven uit de omgevingsvisie verder uit te werken. Dit kan onder andere het volgende programma zijn:

Ontwikkelkansen gebied Assumburg - Oud Haerlem - Tolhek.

Opstelling van een Integraal ontwikkelperspectief voor het gehele gebied met randvoorwaarden en uitgangspunten.

Cookie-instellingen