Submenu

Economie

ONTWIKKELINGSBEELD 2040

Samen maken de vier deelgebieden Heemskerk tot een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te verblijven. Heemskerk is een gemeente met ongeveer 9.500 arbeidsplaatsen. Aan de randen van het woongebied liggen de drie bedrijventerreinen van Heemskerk. De Houtwegen is het oudste gemengde bedrijventerrein. De Waterwegen is een kleiner terrein gericht op grootschalige detailhandel en De Trompet is een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein aan het snelwegknooppunt. Het vierde deelgebied is het aantrekkelijke, dorpse en levendig centrum van Heemskerk. Dit centrum heeft een ruim aanbod van winkels en horeca en een onderscheidende weekmarkt.

Heemskerk is onderdeel van de regio IJmond (met Velsen en Beverwijk) en grenst daarnaast aan de gemeenten Uitgeest, Castricum en Zaanstad. Heemskerk onderscheidt zich met haar aantrekkelijke centrum en de sterke tuinbouwsector. Heemskerk vormt samen met Beverwijk en Velsen de deelregio IJmond binnen de MRA. De MRA behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. Binnen deze dynamische en drukke regio vervult Heemskerk met name een rol als rustige woongemeente met een aantrekkelijk kustgebied.

De visie hanteert als leidend uitgangspunt:

  • Heemskerk verbetert de sociaal-economische vitaliteit in zowel het stedelijk gebied als het buitengebied.

De omgevingsvisie bevat meerdere pijlers waarin het thema landschap, groen en water terugkomt.

Pijler: Aantrekkelijk Heemskerk

Welke werkgebieden zijn er in Heemskerk in 2040?

We willen inspelen op de kracht van de IJmond met haar sterke innovatieve maakindustrie en haar functie als techport. Hierin willen we wel onze eigen onderscheidende rol aannemen. We zetten daarbij in op het toekomstbestendig maken van onze huidige werklocaties en gaan geen nieuw bedrijventerrein of kantorenpark aanleggen. Onze hoofdstructuur blijft daarom bestaan uit de drie formele economische clusters:

  • Een onderscheidend en innovatief tuinbouwgebied.
  • Toekomstbestendige bedrijventerreinen die elkaar aanvullen en extra ruimte bieden aan logistieke en industriële bedrijvigheid.
  • Een sterk dorpscentrum.

Daarnaast willen we door ontwikkeling van kleinschalig vastgoed de diversiteit van de werkgelegenheid op de informele werklocaties in het woongebied nog verder versterken. Daarbij zetten we in op sterke zorgclusters met een regionale functie, zakelijke dienstverlening en een ruim arsenaal aan zzp’ers.

Pijler: Levendig Heemskerk

We willen ervoor zorgen dat Heemskerk plezierig is om in te verblijven en te recreëren. Zowel voor onze eigen inwoners als voor bezoekers. Onze voorzieningen op bijvoorbeeld het gebied van recreatie, kunst en cultuur, winkels en horeca dragen daar aan bij. Voor een levendig Heemskerk zetten we daarom in op:

Aantrekkingskracht centrum en buurtwinkelcentra

Voor een levendig Heemskerk is het van belang de aantrekkingskracht van ons centrum en onze buurtwinkelcentra te behouden. In deze gebieden blijven we daarom streven naar een levendige mix aan functies. 

Levendige wijken

Onze wijken zijn vaak eenzijdig qua functie en sociale samenstelling. Daar waar passend, streven we naar meer interactie en menging met passende niet-hinderlijke bedrijvigheid. 

ONTWIKKELINGSBEELD PER DEELGEBIED

Woongebied

Buurtwinkelcentra, bedrijvigheid en dynamiek in het woongebied

De kansrijke buurtwinkelcentra in het woongebied, Citadel en Europaplein, willen we behouden. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de sociale cohesie en de levendigheid in de wijk. Voor het Europaplein willen we daarbij een kwaliteitsslag maken.  De buurtwinkelcentra Bachplein en Helmlaan zijn niet kansrijk. Hier willen we een deel van de noodzakelijke detailhandelskrimp plaats laten vinden. Tegelijkertijd willen we deze centra behouden als belangrijk ontmoetingspunt voor de buurt. We zetten daarom in op verkleuring naar andere voorzieningen in de plint. Economische voorzieningen die bijdragen aan de versterking van de diversiteit van de werkgelegenheid, maar ook sociaal-maatschappelijke voorzieningen komen hiervoor in aanmerking. Ook de ontwikkelgebieden en zoekgebieden voor herstructurering zijn geschikt voor dit soort functies en voorzieningen, bijvoorbeeld in de plint van de woongebouwen. Hiermee geven we invulling aan het versterken van de economische waarde en de levendigheid van het woongebied.

Centrum

Vernieuwing bebouwing

We willen ons centrum actief vernieuwen. We streven naar nieuwe, betaalbare appartementen voor ouderen en jongeren boven de winkels en voorzieningen. Deze inwoners hebben het meeste baat bij het wonen nabij voorzieningen. De ondernemers profiteren op hun beurt van de nabijheid van deze inwoners.

Winkels en voorzieningen

We willen een centrum met krachtige lokale ondernemers houden. We streven er daarbij naar de krimp van het winkelareaal zo beperkt mogelijk te houden. Die krimp vindt deels al plaats in de buurtwinkelcentra in het woongebied. Toch is ook in ons centrum krimp van het winkelareaal onvermijdelijk. We willen voorkomen dat dit willekeurig plaatsvindt en daarom sturen we op de locaties waar winkels kunnen verdwijnen. Daarbij zetten we in op krimp aan de uitlopers van het centrum, zoals het gebied rond de Doctor Prinsengalerij . Het Heemskerkse winkelrondje blijft hierdoor vrij van krimp. Op deze wijze houden we het centrum compact en sterk.

De uitlopers blijven echter wel onderdeel van het centrum. We willen de vrijkomende winkelruimte in de plint daarom benutten voor een levendige mix aan functies. Sociaal-maatschappelijke voorzieningen en culturele voorzieningen vinden we passend. Ook zetten we in op één of meerdere kleinschalige verblijfsaccommodaties. Hiermee laten we het centrum bijdragen aan versterking van ons toeristisch-recreatieve aanbod. De weekmarkt en de uitstallingen behouden we in hun huidige vorm.

Bedrijventerreinen

Beter benutten bedrijventerreinen

Om onze bedrijventerreinen toekomstbestendig te houden, willen we ze beter gaan benutten en hun eigen karakter in stand houden. We zien met name kansen voor logistieke en industriële ruimte en zakelijke dienstverlening. We streven naar uitbreidingsmogelijkheden voor de bedrijven en willen intensivering en verhoging daar waar passend toestaan. We stellen ons hierin zo flexibel mogelijk op. Op deze wijze willen we onze bedrijventerreinen lokaal houden en in beperkte mate profiteren van de grote vraag naar bedrijventerreinen vanuit de MRA.

Op termijn willen we ervoor zorgen dat er op de bedrijventerreinen ook daadwerkelijk bedrijven zijn gevestigd die echt op een bedrijventerrein horen. Een zekere menging met maatschappelijke voorzieningen en ondergeschikte detailhandel bij een bedrijf blijft daarbij mogelijk. Overige bedrijvigheid die mengbaar is met woonfuncties, willen we gedeeltelijk in het woongebied of het centrum huisvesten. We streven niet naar het actief uitplaatsen, maar willen hier wel op sturen bij herontwikkeling. Dit moet lucht geven aan onze bedrijventerreinen zodat er ruimte ontstaat voor doorgroeimogelijkheden en grotere bedrijfspercelen. Ook woon-werkcombinaties vinden we in dit licht bezien niet passend op bedrijventerreinen.

Buitengebied

Tuinbouwsector

We streven naar een toekomstbestendige en krachtige topsector tuinbouw en willen tuinbouwbedrijven ruimte geven voor clustering en schaalvergroting. Zo kan de sector blijven investeren op het gebied van innovatie, verduurzaming en schone bedrijfsvoering. Behoud van het agrarische karakter, een goede landschappelijke inpassing en waar mogelijk versterking van de landschappelijke kwaliteiten stellen we hierbij als voorwaarde. Functies die de ontwikkelingsmogelijkheden in het tuindersgebied schaden, zoals paardenbakken, moeten worden tegengegaan met een adequaat handhavingsbeleid.

HOE MAKEN WE DE VISIE WAAR? WERKEN MET DE OMGEVINGSVISIE

We vertalen de omgevingsvisie in het instrument programma’s door verschillende onderwerpen en opgaven uit de omgevingsvisie verder uit te werken. Dit kunnen onder andere de volgende programma’s zijn:

Economische structuur

De economische structuur van Heemskerk in de IJmond en de MRA biedt risico’s en kansen. De economische consequenties van de Coronacrisis zijn nog niet duidelijk zichtbaar, maar er zal een effect zijn. Het gaat daarbij niet alleen de moeilijke tijd die de horeca en detailhandel momenteel doormaakt, maar ook het voor de werkgelegenheid belangrijke Tata Steel is een zorg. De integrale ambities en opgaven uit de omgevingsvisie moeten gekoppeld worden aan de uitvoering economische agenda om op die wijze te verkennen of versterking van de structuur mogelijk is. Daarbij bieden het zorgcluster, zakelijke dienstverlening, zzp’ers, innovatieve maakindustrie, etc. een groeiperspectief.

Ontwikkeling centrum

Het centrum functioneert goed en is een karakteristiek centrum waar vooral wordt ingezet de verblijfskwaliteit te verhogen met een regionale uitstraling. Om daar invulling aan te geven moeten we in het programma keuzes maken over onder andere hoe om te gaan met de mobiliteit, de bereikbaarheid en de invulling van de uitlopers met andere functies dan winkels. Uitgangspunt daarbij is dat alle ontwikkelingen moeten leiden tot de invulling van de ambities uit deze omgevingsvisie met borging van de benoemde kwaliteiten.

Cookie-instellingen