Submenu

Bereikbaarheid

ONTWIKKELINGSBEELD 2040

De omgevingsvisie bevat als pijler een “Mobiel Heemskerk met schone manieren van vervoer en veilige verbindingen”. Daarnaast komt het thema bereikbaarheid ook in andere pijlers van de omgevingsvisie terug:

Pijler: Gezond Heemskerk

Een schone, duurzame omgeving

We willen de leefomgeving schoon en gezond maken en houden. Met duurzame energieopwekking, circulaire economie en schone mobiliteit zorgen we daarvoor.

Pijler: Mobiel Heemskerk

Bereikbaarheid

We streven naar een goede samenhang tussen de verschillende vervoerswijzen auto, fiets en openbaar vervoer zodat Heemskerk beter bereikbaar wordt. Het gewenste netwerk van gebiedsontsluitingswegen en fietspaden zal hiervoor zorgdragen. Voor het openbaar vervoer hebben we daarbij ook de hogere overheden en vervoersmaatschappijen nodig.

Verkeersveilige leefomgeving

We willen permanent blijven werken aan een verkeersveilige leefomgeving. Onze straten zijn duurzaam veilig ingericht. We maken ze toegankelijk voor senioren en mensen met een beperking en geven de voetganger overal een eigen plek. We willen verkeersonveilige locaties permanent monitoren zodat we de veiligheid daar waar nodig en mogelijk kunnen verbeteren. 

Schoon en actief vervoer

We willen als gemeente voorop lopen op het gebied van schoon en actief vervoer. Dit doen we door het gebruik van schone voertuigen, fiets, de benenwagen en openbaar vervoer verder te stimuleren en hierin regionale samenwerking te blijven zoeken. Maar ook door voorzieningen te treffen voor schone deelauto’s en elektrisch rijden. Naast de al geplande doorfietsroutes willen we ook andere fietsverbindingen op de kaart zetten, met name in de richting Zaanstad en tussen station, centrum en duingebied. We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer vooral door volop in te zetten op een goede bereikbaarheid van omliggende stations Beverwijk, Uitgeest en Castricum per fiets en per openbaar vervoer.

Ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid

Een goede bereikbaarheid mag niet ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en gezondheid. We streven daarom naar een duidelijk onderscheid in verkeersgebieden en verblijfsgebieden. In de verblijfsgebieden staat kwaliteit en leefbaarheid voorop. We willen knelpunten op het gebied van geluidsoverlast en luchtkwaliteit als gevolg van binnenstedelijk wegverkeer voorkomen. Uitgangspunt is daarnaast dat de ontsluitingswegen geen barrières voor mens en dier vormen. Parkeeroverlast bij evenementen beperken we tot incidentele momenten en nabij de huidige aangewezen evenementenlocaties.

ONTWIKKELINGSBEELD PER DEELGEBIED

Woongebied

Mobiliteit

In het woongebied willen we op meerdere manieren bijdragen aan schoner vervoer en een verkeersveilige leefomgeving. We zetten in op doorfietsroutes naar de omliggende stations. Station Heemskerk zelf beschouwen we voornamelijk als lokale halte voor aangrenzende wijken. Met de ontwikkeling van de stationsomgeving tot een stedelijker woonmilieu willen we ook het gebruik van het station stimuleren. Bij nieuwe bouwopgaven willen we uitgebreide maatregelen nemen op het gebied van schoon vervoer. In bestaande wijken willen we hiervoor vooral basisvoorzieningen treffen.

In het woongebied streven we naar voldoende parkeervoorzieningen op acceptabele loopafstanden. We zorgen ervoor dat onze kinderen veilig naar school kunnen door rondom de scholen aandacht te besteden aan de fietser, de voetganger en het verkeersgedrag. Aan de randen van het deelgebied centrum willen we inzetten op bebouwde parkeervoorzieningen. Deze randen raken het deelgebied woongebied. Geschikte locaties kunnen daarom ook aan de rand van het centrum, maar net in het deelgebied woongebied liggen.

Centrum

Verblijfskwaliteit en veiligheid

In het centrum staat verbetering van de verblijfskwaliteit voorop. Zo vergroten we de levendigheid, de veiligheid en de koopkrachtbinding. We willen dit stap voor stap bereiken door plaatselijke herinrichting. Bij voorkeur koppelen we die herinrichting aan de vernieuwing van de bebouwing. We streven daarbij naar een veilige en groenere openbare ruimte. Hierin staat de voetganger centraal en is er ruimte voor ontmoeting. Zowel de openbare ruimte als de voorzieningen zijn goed toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking.

Om een betere verblijfskwaliteit te bereiken, vinden we het acceptabel als parkeerplaatsen in de straat plaatselijk verdwijnen. We streven er nadrukkelijk niet naar om overal de parkeerplaats voor de winkeldeur weg te halen of om de auto geheel uit het centrum te weren. Wel zetten we in op een extra bebouwde parkeervoorziening aan de rand van het centrum op passende locaties. Daarnaast zetten we in op een veilige leefomgeving gericht op verblijfskwaliteit door doorgaand verkeer door het centrum zoveel mogelijk te voorkomen.

Klimaatbestendige, schone en leefbare omgeving

We zetten in op een schone en veilige mobiliteit in het centrum. Het weren van doorgaand verkeer, aanleggen van fietsvoorzieningen, verhogen van de fiets- en voetgangersveiligheid en bebouwd parkeren aan de randen dragen hier aan bij.

Bedrijventerreinen

Schoner vervoer

We zien op de bedrijventerreinen goede mogelijkheden voor schonere manieren van vervoer. We zetten daarom in op betere en veiligere fietsverbindingen naar onze bedrijventerreinen. Voor De Trompet streven we naar een verbetering van de ontsluiting per openbaar vervoer. Daarnaast is het plaatsen van laadpalen en parkeervoorzieningen voor deelauto´s kansrijk.

HOE MAKEN WE DE VISIE WAAR? WERKEN MET DE OMGEVINGSVISIE

We vertalen de omgevingsvisie in het instrument programma’s door verschillende onderwerpen en opgaven uit de omgevingsvisie verder uit te werken. Dit kan onder andere het volgende programma zijn:

Stationsgebied

Het stationsgebied is aangemerkt als gebied waar verdichting naar een meer stedelijk woonmilieu mogelijk is. Daarbij moet een koppeling komen tussen de ambities en mogelijkheden die de omgevingsvisie biedt enerzijds en de huidige plannen voor ontwikkeling en een beter gebruik van het station anderzijds. Bij de ontwikkeling van het stationsgebied houden we rekening met eventuele hinderaspecten van het railverkeer  zoals trillingen en geluid.

Cookie-instellingen