Submenu

Toerisme en recreatie

ONTWIKKELINGSBEELD 2040

De omgevingsvisie bevat meerdere pijlers waarin het thema toerisme en recreatie terugkomt.

Pijler: Levendig Heemskerk

We willen ervoor zorgen dat Heemskerk plezierig is om in te verblijven en te recreëren. Zowel voor onze eigen inwoners als voor bezoekers. Onze voorzieningen op bijvoorbeeld het gebied van recreatie, kunst en cultuur, winkels en horeca dragen daar aan bij. Voor een levendig Heemskerk zetten we daarom in op de volgende ambities:

Versterken recreatief aanbod

We willen onze gunstige ligging nabij de omliggende kustgemeenten in de regio beter benutten. Voor toeristen die in dit gebied verblijven is ‘een dagje Heemskerk’ aantrekkelijk. Onze toeristische kernkwaliteiten willen we beter zichtbaar en herkenbaar maken door onder andere een betere informatievoorziening en het promoten van routes. We streven naar een sterker toeristisch-recreatief aanbod, zowel voor bewoners als bezoekers. Dat gebeurt wel altijd met voorzieningen en evenementen die passen bij het rustige karakter van onze gemeente. We breiden ons aanbod aan kleinschalige logies waar mogelijk uit zodat Heemskerk aantrekkelijker wordt voor een meerdaags bezoek of als uitvalsbasis voor de omliggende regio.

Versterken aanbod kunst en cultuur

We streven ernaar ons aanbod op het gebied van kunst en cultuur te versterken. Daarbij zoeken we combinaties met toerisme en recreatie. Afstemming van dit aanbod op ouderen en jongeren en toegankelijkheid voor iedereen vinden we daarbij belangrijk.

Pijler: Karakteristiek Heemskerk

We willen de elementen die Heemskerk bijzonder maken en haar identiteit bepalen, behouden en versterken. Met de inrichting van de leefomgeving willen we die elementen beter herkenbaar en beleefbaar maken. Om dit te bereiken zetten we in op:

Ons erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar maken

We respecteren onze historische structuren en ons historisch erfgoed. Daar waar mogelijk maken we dit beter zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar. Naast het landschap, de water- en groenstructuren en de historische bebouwing is ook archeologie onderdeel van dit erfgoed. Belangwekkend erfgoed in de bodem willen we conserveren, een plaats geven in het dynamische proces van de ruimtelijke ordening en ook beleefbaar maken.

ONTWIKKELINGSBEELD PER DEELGEBIED

Woongebied

Cultureel erfgoed

Het woongebied vervult een rol bij het beter herkenbaar maken van ons cultureel erfgoed. Kasteel Assumburg en de archeologische monumenten Oud Haerlem en park Vlaskamp liggen in het woongebied. Onder andere door informatievoorziening, inrichting van de directe omgeving en door dit erfgoed onderdeel te maken van een rondje Heemskerk, willen we de belevingswaarde van deze monumenten vergroten en de omliggende parken extra gebruikswaarde geven.

Centrum

Winkels en voorzieningen

We willen de vrijkomende winkelruimte in de plint daarom benutten voor een levendige mix aan functies. Sociaal-maatschappelijke voorzieningen en culturele voorzieningen vinden we passend. Ook zetten we in op één of meerdere kleinschalige verblijfsaccommodaties. Hiermee laten we het centrum bijdragen aan versterking van ons toeristisch-recreatieve aanbod. De weekmarkt en de uitstallingen behouden we in hun huidige vorm.

Het culturele erfgoed in het centrum willen we behouden en koppelen aan een functie op het gebied van cultuur, sociaal-maatschappelijke voorzieningen of een andere publieke functie. Het centrum willen we daarnaast onderdeel uit laten maken van het rondje langs de culturele, recreatieve voorzieningen van Heemskerk.

Buitengebied

Landschappelijke kwaliteit

De kwaliteit van ons landschap staat voorop. We willen de huidige karakteristieke kenmerken van het strand- en duingebied, de binnenduinrand en het polderlandschap behouden en versterken. We staan hier geen stedelijke ontwikkelingen toe en vergroten de biodiversiteit. Zo geven we gehoor aan het Kustpact waarin is afgesproken dat de binnenduinrand dient voor natuur, recreatie en water.

Het buitengebied herbergt veel erfgoed waarvan ook het landschap zelf onderdeel is. Samen met de monumenten zoals de Stelling van Amsterdam, het Huldtoneel en landgoed Marquette en de archeologische waarde van het Oer-IJ , draagt dit erfgoed bij aan de landschappelijke kwaliteit. Door informatievoorziening, inrichting van de directe omgeving en door dit erfgoed onderdeel te maken van een rondje Heemskerk willen we ook hier de belevingswaarde van het erfgoed vergroten en onze recreatieve waarde versterken.

Tuinbouwsector

We willen in het tuinbouwgebied een inzet plegen om het aandeel recreatie en toerisme te vergroten. Daarom worden aanvragen voor realisatie van kleinschalige verblijfsrecreatie met camping en B&B als mogelijke invulling in het gebied ten oosten van de Rijksstraatweg en tussen Korendijk en Marquettelaan, met een positieve grondhouding opgepakt vanuit de gemeentelijke organisatie. Het wordt niet “nee tenzij” maar “ja mits”. Hiermee kan de dialoog met de provincie worden geopend om recreatie in genoemd gebied te bespreken.

Activiteiten in het buitengebied

In ons buitengebied blijft rust een belangrijke kwaliteit. We willen ons strand- en duingebied daarom ontoegankelijk

voor autoverkeer houden. We behouden het onderscheid in een stilte- en activiteitenstrand en sluiten zo aan op het goed bereikbare Zuiderstrand van Heemskerk dat grenst aan Wijk aan Zee. Bredere paden en een uitgebreid aanbod aan drukke toeristische voorzieningen vinden we niet bij het karakter van ons buitengebied passen. Wel willen we ons padennetwerk in stand houden en kleinschalige nevenfuncties op het gebied van recreatie mogelijk maken. Kleinschalige verblijfsaccommodaties zijn alleen kansrijk onder strenge voorwaarden. We zetten hierbij met name in op het centrum.

HOE MAKEN WE DE VISIE WAAR? WERKEN MET DE OMGEVINGSVISIE

We vertalen de omgevingsvisie in het instrument programma’s door verschillende onderwerpen en opgaven uit de omgevingsvisie verder uit te werken. Dit kunnen onder andere de volgende programma’s zijn:

Ontwikkeling centrum.

Het centrum functioneert goed en is een karakteristiek centrum waar vooral wordt ingezet de verblijfskwaliteit te verhogen met een regionale uitstraling. Om daar invulling aan te geven moeten we in het programma keuzes maken over onder andere hoe om te gaan met de mobiliteit, de bereikbaarheid en de invulling van de uitlopers met andere functies dan winkels. Uitgangspunt daarbij is dat alle ontwikkelingen moeten leiden tot de invulling van de ambities uit deze omgevingsvisie met borging van de benoemde kwaliteiten.

Een gebiedsvisie voor het buitengebied

Als onderdeel van de programma’s kan een gebiedsvisie invulling geven aan de verschillende opgaven in het buitengebied. Daarbij is samenhang belangrijk tussen landschappelijke kwaliteiten, de mogelijkheden van de tuinbouwsector, klimaat-, energie- en milieumaatregelen en andere activiteiten in het buitengebied.

Cookie-instellingen