Submenu

Kunst, cultuur(historie) & erfgoed

ONTWIKKELINGSBEELD 2040

Heemskerk is onderdeel van de regio IJmond (met Velsen en Beverwijk) en grenst daarnaast aan de gemeenten Uitgeest, Castricum en Zaanstad. Heemskerk onderscheidt zich door de aanwezigheid van historisch erfgoed.

De omgevingsvisie bevat meerdere pijlers waarin het thema kunst, cultuur(historie) en erfgoed terugkomt.

Pijler: Aantrekkelijk Heemskerk

Om onze jongeren en gezinnen aan het dorp te binden en onze ouderen op een goede manier te huisvesten streven we naar toekomstbestendige voorzieningen zoals op het gebied van onderwijs, sport, gezondheid, cultuur en welzijn. Ondanks de druk vanuit de markt om commerciële voorzieningen te realiseren, maken we ons hier als gemeente hard voor. We willen daarbij ook ruimte bieden aan grotere regionale maatschappelijke voorzieningen en dit in regionaal verband afstemmen.

Pijler: Levendig Heemskerk

We willen ervoor zorgen dat Heemskerk plezierig is om in te verblijven en te recreëren. Zowel voor onze eigen inwoners als voor bezoekers. Onze voorzieningen op bijvoorbeeld het gebied van recreatie, kunst en cultuur, winkels en horeca dragen daar aan bij. Voor een levendig Heemskerk zetten we daarom in op:

Versterken aanbod kunst en cultuur

We streven ernaar ons aanbod op het gebied van kunst en cultuur te versterken. Daarbij zoeken we combinaties met toerisme en recreatie. Afstemming van dit aanbod op ouderen en jongeren en toegankelijkheid voor iedereen vinden we daarbij belangrijk. Bewonersinitiatieven op het gebied van kunst en cultuur willen we stimuleren om zo het culturele klimaat te verbeteren. Door op deze wijze onze culturele identiteit te versterken zijn we complementair aan de andere gemeenten binnen de IJmond.

Pijler: Karakteristiek Heemskerk

We willen de elementen die Heemskerk bijzonder maken en haar identiteit bepalen, behouden en versterken. Met de inrichting van de leefomgeving willen we die elementen beter herkenbaar en beleefbaar maken. Om dit te bereiken zetten we in op:

Ons erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar maken

We respecteren onze historische structuren en ons historisch erfgoed. Daar waar mogelijk maken we dit beter zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar. Naast het landschap, de water- en groenstructuren en de historische bebouwing is ook archeologie onderdeel van dit erfgoed. Belangwekkend erfgoed in de bodem willen we conserveren, een plaats geven in het dynamische proces van de ruimtelijke ordening en ook beleefbaar maken.

ONTWIKKELINGSBEELD PER DEELGEBIED

Woongebied

Ontwikkelgebieden

We streven naar een integrale ontwikkeling van het gebied Assumburg - Oud Haerlem - Tolhek waarin op evenwichtige wijze plaats is voor woningbouw en sportvoorzieningen. Hierbij  houden we rekening met allerlei randvoorwaarden op het gebied van archeologie, cultuurhistorie, landschap en natuur.

Cultureel erfgoed

Het woongebied vervult ook een rol bij het beter herkenbaar maken van ons cultureel erfgoed. Kasteel Assumburg en de archeologische monumenten Oud Haerlem en park Vlaskamp liggen in het woongebied. Onder andere door informatievoorziening, inrichting van de directe omgeving en door dit erfgoed onderdeel te maken van een rondje Heemskerk, willen we de belevingswaarde van deze monumenten vergroten en de omliggende parken extra gebruikswaarde geven.

Centrum

Winkels en voorzieningen

We willen de vrijkomende winkelruimte in de plint aan de uitlopers van het centrum benutten voor een levendige mix aan functies. Sociaal-maatschappelijke voorzieningen en culturele voorzieningen vinden we passend. Het culturele erfgoed in het centrum willen we behouden en koppelen aan een functie op het gebied van cultuur, sociaal-maatschappelijke voorzieningen of een andere publieke functie. Het centrum willen we daarnaast onderdeel uit laten maken van het rondje langs de culturele, recreatieve voorzieningen van Heemskerk.

Buitengebied

Landschappelijke kwaliteit

Het buitengebied herbergt veel erfgoed waarvan ook het landschap zelf onderdeel is. Samen met de monumenten zoals de Stelling van Amsterdam, het Huldtoneel en landgoed Marquette en de archeologische waarde van het Oer-IJ , draagt dit erfgoed bij aan de landschappelijke kwaliteit. Door informatievoorziening, inrichting van de directe omgeving en door dit erfgoed onderdeel te maken van een rondje Heemskerk willen we ook hier de belevingswaarde van het erfgoed vergroten en onze recreatieve waarde versterken. Bij het realiseren van de verbinding tussen de A8 en de A9 heeft een goede inpassing met respect voor het werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam en de leefbaarheid van omliggende wijken onze prioriteit.

HOE MAKEN WE DE VISIE WAAR? WERKEN MET DE OMGEVINGSVISIE

We vertalen de omgevingsvisie in het instrument programma’s door verschillende onderwerpen en opgaven uit de omgevingsvisie verder uit te werken. Dit kunnen onder andere de volgende programma’s zijn:

Ontwikkelkansen gebied Assumburg - Oud Haerlem - Tolhek

Opstelling van een Integraal ontwikkelperspectief voor het gehele gebied met randvoorwaarden en uitgangspunten.

 

Cookie-instellingen