Submenu

Klimaat en energie

ONTWIKKELINGSBEELD 2040

De omgevingsvisie bevat meerdere pijlers waarin het thema klimaat en energie terugkomt.

Pijler: Gezond Heemskerk

Een schone, duurzame omgeving

We willen de leefomgeving schoon en gezond maken en houden. Met duurzame energieopwekking, circulaire economie en schone mobiliteit zorgen we daarvoor. We streven er daarom naar alle bebouwing energiezuinig of zelfs energieproducerend te maken. De overige energie wordt duurzaam opgewekt. We zetten in op een aangepaste energie-infrastructuur met smart grids die zorgen voor een goede afstemming van vraag en aanbod. Daarnaast streven we naar een prettig en gezond binnenklimaat voor gebouwen.

We wekken elektriciteit zoveel mogelijk duurzaam op

Samen met de gemeenten in de IJmond en Zuid Kennemerland willen we met 450 GWh een significante bijdrage aan de landelijk benodigde opwekking van duurzame elektriciteit leveren. In onze regio stimuleren we daarom de grootschalige opwek met zon en wind en vergroten we dit tot 302 GWh.

Op weg naar een schoon Heemskerk

We streven naar een schone bodem, schone lucht en schoon (grond)water en we proberen externe veiligheidsrisico’s en geluid- en lichthinder tot een minimum te beperken. Ons straatbeeld houden we schoon en de toenemende ruimteclaims in onze bodem willen we goed afstemmen op elkaar, op onze eigen ruimteclaims en op de gezondheid en veiligheid van het bovengrondse gebruik. De gemeente blijft zich conform het Schone Lucht Akkoord en de visie Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond inzetten op permanente verbetering van de luchtkwaliteit en werkt toe naar het voldoen aan de WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit in 2030. Speerpunten zijn schonere tuinbouwbedrijven, gebiedsgerichte gezondheid en een schonere mobiliteit. We willen onze bedrijven, maar ook het naastgelegen Tata Steel, stimuleren om hun kansen aan te grijpen om bij te dragen aan een schone en circulaire economie. We willen hiermee een gezonde en schone uitbreiding van de lokale en regionale werkgelegenheid bereiken. We zetten daarnaast in op een circulaire samenleving door huishoudelijk afval te reduceren en juist als grondstof te beschouwen.

 

  • Klimaatbestendige omgeving

We willen voorop lopen op het gebied van klimaatadaptatie. We werken daarom aan het klimaatrobuust en duurzaam inrichten van Heemskerk zodat we in 2040 al een eind op weg zijn naar een volledig klimaatrobuuste gemeente. We zetten in op het tegengaan van hittestress, verdroging en wateroverlast. We richten ons daarbij op de inrichting van de openbare ruimte en het groen, regenwater, grondwater, oppervlaktewater en gebruikt water. Een goed functionerend en onderhouden rioolsysteem blijft hierin belangrijk.

Pijler: Mobiel Heemskerk

Schoon en actief vervoer

We willen als gemeente voorop lopen op het gebied van schoon en actief vervoer. Dit doen we door het gebruik van schone voertuigen, fiets, de benenwagen en openbaar vervoer verder te stimuleren en hierin regionale samenwerking te blijven zoeken. Maar ook door voorzieningen te treffen voor schone deelauto’s en elektrisch rijden. Naast de al geplande doorfietsroutes willen we ook andere fietsverbindingen op de kaart zetten, met name in de richting Zaanstad en tussen station, centrum en duingebied. We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer vooral door volop in te zetten op een goede bereikbaarheid van omliggende stations Beverwijk, Uitgeest en Castricum per fiets en per openbaar vervoer.

ONTWIKKELINGSBEELD PER DEELGEBIED

Woongebied

Een schone en klimaatbestendige leefomgeving

Een klimaatbestendige leefomgeving bereiken we in het woongebied door bij nieuwe bouwopgaven en herinrichtings- of onderhoudsprojecten de openbare ruimte groen en klimaatrobuust in te richten. Maar ook in de bestaande wijken willen we verbetering bereiken. Met name in de compactere wijken met weinig groen zetten we in op groene gevels en daken, waterdoorlatende verharding, ontharding en waterberging onder wegen. Als gemeente stimuleren we onze inwoners van harte door voorlichting over ontharding, vergroening, wateropvang, groene daken en groene gevels te geven.

Centrum

Klimaatbestendige, schone en leefbare omgeving

Het centrum is compact en de ruimte voor grootschalig groen is beperkt. Het voorkomen van hittestress en wateroverlast willen we hier met meerdere middelen bereiken. Kleinschalige vergroening, waterdoorlatende verharding, groene daken en groene gevels zijn hiervan voorbeelden. Daarnaast zetten we in op een schone en veilige mobiliteit in het centrum. Het weren van doorgaand verkeer, aanleggen van fietsvoorzieningen, verhogen van de fiets- en voetgangersveiligheid en bebouwd parkeren aan de randen dragen ook hier aan bij.

Bedrijventerreinen

Revitalisering De Houtwegen

Bij de revitalisering van de Houtwegen zetten we voornamelijk in op vergroenen, ontharden en waterberging en spelen we in op ondergrondse infrastructuur die nodig is voor aardgasvrije gebouwen. Zowel de openbare ruimte als de bedrijfspercelen zelf spelen hierbij een rol. Naast een kwaliteitsimpuls beogen we zo ook een klimaatbestendige leefomgeving op dit bedrijventerrein te bereiken.

Collectieve energieopwekking

We zien op de bedrijventerreinen een goede kans voor collectieve opwekking van duurzame energie. Het grote dakoppervlak willen we daarom zo mogelijk benutten voor zonnepanelen. Niet alleen voor de energievoorziening van de bedrijven zelf, maar juist ook om te voorzien in de energiebehoefte in de gemeente. Hiermee sluiten we aan op de ambities uit de Regionale Energie Strategie (RES) en kunnen we ons landschap vrijhouden van grote oppervlakten zonnepanelen.

Buitengebied

Klimaat en milieu

In het tuinbouwgebied streven we naar winst op het gebied van klimaat en energie. We zetten daarom in op een emissievrije tuinbouwsector. Het gebied grenst aan Natura2000-gebied en de gasuitstoot is schadelijk voor milieu en natuur. De eerste prioriteit is om de bedrijven van het aardgas af te halen. Ook willen we de uitspoeling van fosfaat en stikstof in de duinbeken, het stedelijk water en het grondwater verminderen en schoon vrachtverkeer stimuleren. Dit willen we bereiken door samen te werken met de ondernemers. We zetten ook in op beter grondwaterbeheer, extra waterberging en vernatting in het Heemskerkerduin. Zo willen we verdere verdroging als gevolg van onttrekking door de tuinbouwsector voorkomen. Deze ingrepen hebben positieve effecten op de biodiversiteit, de veiligheid en de klimaatbestendigheid.

Energieopwekking

In het tuinbouwgebied willen we de mogelijkheden voor geothermie goed benutten. Dit kan door overcapaciteit vanuit de tuinbouw te benutten of door een extra bron aan te leggen. We zoeken hierin samenwerkingsverbanden met de ondernemers in het gebied. Aanvullend willen we de mogelijkheden op het gebied van aquathermie verder onderzoeken. Voor energieopwekking door windturbines en zonneparken is er in het duingebied, de binnenduinrand en het Noorderveld geen ruimte. Hier stellen we de landschappelijke kwaliteit voorop. Wel willen we ruimte bieden voor de aanlanding van het windpark op zee. Bij Tata Steel en langs de A9 is in beginsel wel energieopwekking door zon en wind mogelijk. Hierbij stellen we een goede landschappelijk inpassing met respect voor het werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam als voorwaarde.

HOE MAKEN WE DE VISIE WAAR? WERKEN MET DE OMGEVINGSVISIE

We vertalen de omgevingsvisie in het instrument programma’s door verschillende onderwerpen en opgaven uit de omgevingsvisie verder uit te werken. Dit kunnen onder andere de volgende programma’s zijn:

Wisselwerking tussen bouwen en groencompensatie.

De woningbouwbehoefte en de gewenste groencompensatie kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Heemskerk blijft een groene gemeente waar het aantrekkelijk wonen is. Onze hoofdgroenstructuur blijft intact en per deelgebied differentiëren we op de belevingswaarde van het groen. Des te lager de belevingswaarde hoe meer ruimte we bieden voor verdichting en woningbouw. Hoe hoger, hoe meer we eisen op het gebied van groencompensatie. Dit principe werken we uit in het programma.

Een gebiedsvisie voor het buitengebied

Als onderdeel van de programma’s kan een gebiedsvisie invulling geven aan de verschillende opgaven in het buitengebied. Daarbij is samenhang belangrijk tussen landschappelijke kwaliteiten, de mogelijkheden van de tuinbouwsector, klimaat-, energie- en milieumaatregelen en andere activiteiten in het buitengebied.

Cookie-instellingen